2018-06-11 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet