2018-05-21 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer