2018-09-06 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga