2018-02-01 Minnesanteckningar Lokal Västbusgrupp Västerstadsdelarna