2017-05-23 Minnesanteckningar Lokala Västbusgrupp Västerstadsdelarna