2020-09-07 Minnesanteckningar temagrupp barn och ungas referensgrupp för brukarorganisationer