2019-02-07 Minnesanteckningar Lokal Västbusgrupp Västerstadsdelarna