2020-01-29 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i Livet