2018-10-19 Minnesanteckning styrgrupp Socialmedicinskmottagn