2017-02-16 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg