2017-03-29 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet