2018-10-11 Minnesanteckningar Samordningsgruppen planeringsdag