2017-04-27 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga