2019-10-16 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i Livet