2016-10-13 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga