2018-01-29 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorg