Metadata för Riktlinje för verksamhetsskydd

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för verksamhetsskydd
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för verksamhetsskydd.pdf
Beskrivning: Nämnder och styrelser ska värna om och trygga skyddsvärden och tillgångar samt att främja en god säkerhetskultur inom VGR. Det förebyggande arbetet ska säkerställa en systematik för att möta behovet av skydd avseende kontinuitetshantering, riskhantering,<br>personsäkerhet, fysisk säkerhet samt mutor och jäv. Verksamhetsskyddet avser såväl materiella som immateriella skyddsvärden. Ambitionsnivån ska stå i proportion till<br>riskbilden och kostnader för att den.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 16:24:00
Dokumentid källa: 39799
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39799
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Enhet säkerhet och beredskap
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2019-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 16:24:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-12-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 16:25:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39799?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Nyckelord
Författarens nyckelord: verksamhetsskydd, riktlinje, riskhantering, kontinuitetshantering, korruption, mutor, jäv, oegentligheter, personsäkerhet, brandsäkerhet, gods
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 4e8d0b6e24c0a858eb6c29b732aab9d3
Källsystem: Barium