2018-03-15_Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil Närvård