2018-04-19 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga