2018-09-27 Minnesanteckningar Lokala Västbusgruppen Västerstadsdelarna