2017-12-13 Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil Närvård