2020-06-04 Minnesanteckningar Temagrupp barn och unga