2017-04-25 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet