2019-04-03 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet