2019-04-03 Bilaga Presentation Regional kunskapsstyrning