2017-01-31 Minnesanteckningar Lokal västbusgrupp Västerstadsdelarna