Metadata för Riktlinje för informationssäkerhet

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för informationssäkerhet
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för informationssäkerhet.pdf
Beskrivning: Information är en av VGR:s viktigaste tillgångar och är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Riktlinje för informationssäkerhet är regionövergripande ram för området och<br>utgår från standarden för informationssäkerhet ISO 27 000. För ett framgångsrikt arbete med informationssäkerhet ska en följsamhet mot standarden upprätthållas.<br>Nämnder och styrelser ansvarar för att information behandlas och skyddas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som tillgången till information och öppenhet säkerställs enligt offentlighetsprincipen. Nämnder och styrelser ansvarar för hantering av informationssäkerhetsincidenter.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 16:08:00
Dokumentid källa: 39797
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39797
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Enhet säkerhet och beredskap
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2019-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 16:08:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-12-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 16:09:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39797?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 2018-00129
Nyckelord
Författarens nyckelord: informationssäkerhet, säkerhet, riktlinje, beredskap, information, informationssystem
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e70093c66011fdae32f54673ee850161
Källsystem: Barium