2018-04-05 Minnesanteckningar NOSAM Psykiatri Västerstadsdelarna