2017-12-14 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga