2017-04-20 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet Västerstadsdelarna