2017-02-02 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet Västerstadsdelarna