2018-04-05 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet