2017-11-30 Minnesanteckningar Lokala Västbusgruppen Västerstadsdelarna