2019-05-15 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet