2020-02-06 Minnesanteckningar Temagrupp barm och unga