2018-02-20 Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil Närvård