2017-10-25 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga