2018-04-05 Minnesanteckningar Psykiatri AFH och Västra Göteborg