2017-09-14 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga