2018-11-08 Minnesanteckningar Lokal Västbusgrupp Västerstadsdelarna