2017-12-07 Minnesanteckningar NOSAM Gemensamt Barn och Unga