2019-03-28 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg