2017-12-14 Minnesanteckningar NOSAM Äldre NÄV (återskapat)