2017-08-29 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet