2017-06-07 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet