2016-02-03 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga