2018-10-25 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet Västerstadsdelarna