2018-12-06 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet