2018-12-07 Bilaga 2. Uppdrag mandat, roller och ansvar i Vårdsamverkan SAMLA. Fastställd av Samordningsgruppen