2018-08-30 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer